Tiếng ViệtTiếng Anh
Nền trang con

Fleet

MV BAO ANH ( KEN SAN )

MV BAO ANH ( KEN SAN )

BONVOY TO 

AB TRUONG VAN TRONG

AB NGUYEN VAN DONG

OLR LE DUC TOAN 

OLR NGUYEN NHU TUYEN

JOIN : 04/02/2020

総トン数: 14783

Summer DWT: 24102 t
Length Overall x Breadth Extreme: 154.35 x 26 m
建造年: 1997
Home Port: PORT VILATin tức liên quan


Đối tác & Khách hàng

VCC-SHIPPING MANPOWER JSC

© 2024 VCC-SHIPPING. ALL RIGHTS RESERVED.